Радваме се да обявим подновяването на нашите сертификати No 598-2203-КЕЗ/04.12.2017 за съответствие на
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО,
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД, съгласно ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & BS OHSAS
18001:2007. Още един начин да гарантираме бъдещите си успехи.

Leave a Comment

Your message.

Who are you?