Фази на проектиране

Най-общо фазите на проектиране в ландшафтната архитектура се разделят на 3 групи:

Първа фаза: Идеен проект
Идеен проект

Въз основа на предпроектни проучвания и анализи на дадената зелена площ се изготвя Идеен проект за озеленяване, който предлага най-добрите решения за оформянето и оптималното изполване на територията, съобразено с представите и идеите на клиента. Проектът носи чисто визуална информация и не е част от техническата документация. Въпреки това техническата документация се изгражда на база на идейния проект, което го прави може би най-важен. Възможно е при нужда във фазата идеен проект, освен самото решение, да съществуват и допълнителни чертежи – например функционално зониране, 3д визуализации и други.
3д визуализациите от своя страна, нямат никакво техническо решение и не са проект, на базата на който се реализира Вашата градина. Въпреки че се стремим те да бъдат максимално близки до реалността, никога не са абсолютно точни. За сметка на това, няма нито един друг проект или чертеж, който да дава толкова добра представа за решението.

Втора фаза: Технически проекти
Дендрологичен проект

Технически чертеж, съдържащ различните растителни видове.

Посадъчен проект

Технически чертеж, съдържащ посадъчните места и броя на растителните видове.

Обяснителна записка

Пояснява функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, архитектурни елементи, растителност и др. Внася светлина там, където нещо е трудно за разбиране от чертежите или просто не се вижда.

Количествено-стойностна сметка (КСС)

Пояснява количествата на използваните в проекта материали и дейности, както и стойността им. Цените са представени на базата на моментното икономическо състояние на пазара и отговарят за определен период от време. В КСС се дават и сроковете за изготвяне.

Проект за вертикално планиране

С проектите за вертикално планиране винаги се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и други площи и съоръжения; създават се условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.

Трасировъчен проект

Представлява система от точки и техните координати, служещи за улесненото нанасяне на алейната мрежа, водни площи и други видове съоръжения върху терена.

Трета фаза: Работни проекти

Това са всички допълнителни чертежи, от които би могло да има нужда при последващото изграждане на обект, като: детайл на настилка, детайл на декоративна водна площ, архитектурни елементи и други. В тази фаза попадат и фрагменти от идейното решение в уедрен мащаб с цел детайлизиране. Пример за такива чертежи са високодетайлните фрагменти на настилки и цветни композиции.